Place Add

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Deze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en leveringen van, alle opdrachten aan, en alle overeenkomsten met de vennootschap onder firma “Place Add”, hierna te noemen “gebruiker”.
2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle volgende offertes en overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk gesloten met dezelfde partij, ongeacht of deze samenhangen met dan wel volgen op reeds gedane offertes
of gesloten overeenkomsten.
3. Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door gebruiker uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor die offerte of overeenkomst bij gelegenheid van het uitbrengen, respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht.
4. Indien en voor zover algemene voorwaarden gebruikt door de wederpartij in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, blijven de algemene voorwaarden van de wederpartij buiten toepassing.

Artikel 2: Offertes

1. Alle offertes van gebruiker, ongeacht of deze bij afzonderlijke offerte of in prijscouranten of voorraadopgaven zijn gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Gebruiker is pas gebonden aan een offerte nadat alle relevante gegevens door de wederpartij zijn verstrekt.
3. Een overeenkomst komt eerst tot stand indien de gebruiker de opdracht van de wederpartij heeft bevestigd. Dit kan mondeling, schriftelijk of per e-mail.
4. Eventuele op verzoek van de wederpartij door te voeren wijzigingen in de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk aan de gebruiker kenbaar te worden gemaakt. Gebruiker heeft de mogelijkheid deze wijzigingen in de uitvoering te weigeren en de oorspronkelijke opdracht alsnog uit te voeren. Eventuele meerkosten in verband met de op verzoek van de wederpartij doorgevoerde wijzigingen zullen aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
5. De door of vanwege de gebruiker bij de offerte verstrekte tekeningen, modellen, ontwerpen, monsters en dergelijke blijven eigendom van de gebruiker en dienen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst door de wederpartij terstond geretourneerd te worden. De gebruiker behoudt zich alle recht betreffende de intellectuele eigendom met betrekking tot deze zaken voor.
6. De stukken door of vanwege de gebruiker verstrekt, mogen op geen enkele wijze geheel of ten dele worden verveelvoudigd, geopenbaard of ter beschikking gesteld aan derden of op enigerlei andere wijze worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de gebruiker.
7. De wederpartij dient de voor de uitvoering van een overeenkomst relevante gegevens, modellen, afbeeldingen enz. zo spoedig mogelijk doch 8 dagen na totstandkoming van de overeenkomst tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, aan de gebruiker ter beschikking te stellen. Bij niet tijdige aanlevering van de relevante gegevens en/of stukken door de wederpartij of indien de wederpartij op een andere wijze tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen, zal gebruiker gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden. De gebruiker zal in dat geval gerechtigd zijn de wederpartij een factuurbedrag in rekening te brengen gelijk aan de gederfde winst, onverminderd zijn recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen.
8. De wederpartij staat in voor de door haar ter beschikking gestelde gegevens, tekeningen, afbeeldingen enz. en draagt de volledige verantwoordelijkheid voor deze gegevens, tekeningen enz.
9. De wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit de door de wederpartij ter beschikking gestelde gegevens, modellen, afbeeldingen enz. welke tegen de gebruiker ingesteld worden.

Artikel 3: Prijs

1. Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief de eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden alle prijzen gesteld in Euro‘s.

Artikel 4: Levering en risico

1. De levering geschiedt op de plaats en op het tijdstip als in de offerte of in de opdrachtbevestiging vermeld is. De leveringstermijn zal door partijen in onderling overleg worden bepaald, zulks met inachtneming van het overeengekomen aantal
en de overeengekomen soort te leveren zaken. Gebruiker zal de opgegeven termijn zoveel mogelijk in acht nemen.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft gebruiker het recht de door hem te leveren zaken in fasen te leveren, waarbij elke leverantie afzonderlijk gefactureerd wordt. Partijen kunnen aan zo‘n nadere afspraak slechts rechten ontlenen indien deze schriftelijk is vastgelegd.
3. Gebruiker verplicht zich jegens de wederpartij om haar de zaken te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de offerte is omschreven c.q. is overeengekomen.
Expliciet voor het bedrukken van menukaarten:
– Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongewenste resultaten die zijn ontstaan door het aantoonbaar volgen van de gegeven goedkeuring.
– Drukkleuren op beeldschermpresentaties zijn slechts indicatief. Er kunnen geen rechten aan worden verleend.
– Levertijden zijn altijd bij benadering aangegeven en zijn nimmer een fatale termijn. Claims aangaande de levertijd wijzen wij bij voorbaat af.
– Bedrukkingen op menukaarten is handwerk, hier wordt de grootste zorg aan besteed, er kan een marge van 1-2 mm verschuiving optreden, en is geen reden tot reclamatie.
4. Gebruiker verbindt zich jegens de wederpartij haar zaken te leveren c.q. ter beschikking te stellen die:
a. van deugdelijke uitvoering zijn;
b. in alle opzichten gelijk zijn aan eventuele monsters, die door de gebruiker en/of de wederpartij ter beschikking zijn gesteld.
5. Gebruiker staat slechts in voor de geleverde c.q. ter beschikking gestelde zaken voor het doel, waarvoor de wederpartij deze wil bestemmen, indien en voor zover dat doel aan de gebruiker kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
6. Indien de wederpartij de zaken niet, niet tijdig of niet op de overeengekomen plaats afneemt doordat de wederpartij daartoe niet de noodzakelijke medewerking verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt, is de wederpartij nadat zij door gebruiker daartoe in gebreke is gesteld, in verzuim en heeft gebruiker het recht de zaken vanaf de plaats waar en vanaf het tijdstip waarop de levering dient plaats te vinden, voor rekening en risico van de wederpartij te vervoeren naar en op te slaan op een door gebruiker vast te stellen plaats. Gebruiker heeft als dan recht op vergoeding van de door hem geleden schade. Deze vergoeding bedraagt ten minste 15% van het netto factuurbedrag met een minimum van € 100,- zulks onverminderd het recht van gebruiker om voor meerdere schade aanvullende vergoeding te eisen.
7. Indien de zaken binnen 8 dagen na de aanbieding ter levering niet door de wederpartij in ontvangst zijn genomen, is gebruiker gerechtigd de overeenkomst op grond waarvan de levering plaatsvindt, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de te leveren zaken te verkopen of terug te nemen. De wederpartij is alsdan een vergoeding verschuldigd ten bedrage van de gederfde winst en alle ter zake gemaakte kosten. Deze vergoeding bedraagt ten minste 15% van het netto factuurbedrag met een minimum bedrag van € 100,- zulks onverminderd het recht van de gebruiker om voor meerdere schade aanvullende vergoeding te eisen.
8. Het risico van verlies, diefstal, dan wel het geheel of gedeeltelijk te niet gaan van de te leveren zaken komt voor rekening van de wederpartij vanaf het moment van levering, dan wel vanaf het moment als omschreven in het zesde lid.
9. De bepaalde termijn waarbinnen de levering dient plaats te vinden, wordt door gebruiker naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd, doch is niet bindend. Overschrijding van de bepaalde termijn voor de levering geeft de wederpartij niet het recht haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten. Overschrijding van de termijn waarbinnen de levering dient plaats te vinden leidt nimmer tot aansprakelijkheid voor de gebruiker voor directe of indirecte gevolgen van een termijnoverschrijdende levering en geeft de wederpartij op generlei wijze recht op vergoeding.
10. Indien en voor zover mogelijk zal gebruiker zelf zorgdragen voor het transport. Bij inschakeling van derden zijn de eventuele kosten verband houdende met levering waaronder in ieder geval zijn begrepen de kosten van vervoer en verzekering, voor rekening van de wederpartij en zullen deze goederen slechts onder rembours worden geleverd. In het laatste geval zal de wederpartij geen vrij zicht worden verleend.

Artikel 6: Reclames

1. Voor eventuele reclames met betrekking tot door gebruiker geleverde zaken dienen binnen 8 dagen na de levering schriftelijk bij gebruiker te zijn gemeld.
Indien voornoemde meldingen mondeling zijn geschiedt, dient de wederpartij deze zo spoedig mogelijk schriftelijk te bevestigen.
2. Retourzendingen van reeds door de gebruiker geleverde zaken worden eerst na schriftelijke toestemming van de gebruiker door laatstgenoemde geaccepteerd. Deze retourzendingen zijn geheel voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

1. Tot zekerheid van de juiste en volledige nakoming van de verplichtingen van de wederpartij, behoudt gebruiker zich de eigendom van het geleverde voor tot op het moment waarop de wederpartij aan haar verplichtingen heeft voldaan.
Onder verplichtingen worden te dezen verstaan, verplichtingen ter zake van de tegenprestatie verschuldigd aan gebruiker betreffende:
a. de krachtens deze overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken en/of diensten;
b. krachtens deze overeenkomst ten behoeve van de wederpartij te verrichten werkzaamheden;
c. de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomst.
De eigendom van eventuele door de gebruiker aan de wederpartij ter beschikking gestelde zaken blijft altijd bij gebruiker.
2. Indien gebruiker vorderingen op de wederpartij bezit ter zake waarvan een eigendomsvoorbehoud is gemaakt, alsmede vorderingen op de wederpartij ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt, dan strekt een betaling van de wederpartij eerst tot voldoening van de vordering ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt.
3. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan, is het deze niet toegestaan het geleverde in eigendom over te dragen, zakelijk of verbintenisrechterlijk te bezwaren of te vervreemden, onder welke titel dan ook.
4. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan, is deze verplicht het geleverde als een goed huis-vader en als kenbaar eigendom van gebruiker voor deze te houden. Eventueel op of aan het geleverde aangebrachte merken of tekens dienen voor een ieder zichtbaar te blijven.
5. Gebruiker heeft het recht om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde terug te nemen indien en voor zover de wederpartij met de nakoming van enige verplichting jegens gebruiker in gebreke blijft, dan wel naar het oordeel van gebruiker in betalingsmoeilijkheden verkeert.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

1. Gebruiker is, behoudens het navolgende of uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van hulp of andere personen en/of zaken welke door gebruiker op verzoek van de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.
2. De aansprakelijkheid van de gebruiker voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag met betrekking tot de opdracht.
3. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade, welke op enigerlei wijze verband houden met, dan wel veroorzaakt zijn door een fout of tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
4. De wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk, samenhangen met de nakoming van de overeenkomst tussen de gebruiker en de wederpartij.
5. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor enige schade of waardevermindering van enige zaak van de wederpartij dat de gebruiker of enige persoon hem ter bewerking onder zich heeft, dan tot het bedrag waarvoor de gebruiker zich voor
dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.

Artikel 9: Overmacht

1. Indien en voor zover gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke hem niet kan worden toegerekend, is hij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een door zijn redelijk te oordelen termijn op te schorten.
2. Onder oorzaken die gebruiker niet kunnen worden toegerekend wordt onder ander begrepen: elke niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van gebruiker of in de onderneming van een derde van wie gebruiker zaken of diensten betrekt, alsmede kennelijke wijzigingen sedert het totstandkomen van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beïnvloeden, zoals: brand, waterschade, (bijzondere) weersomstandigheden, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, overheidsmaatregelen, oproer, molest, werkstaking of uitsluiting, stiptheidsacties, defecten aan machines of installaties, onderbreking, stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van grond-, hulp- of brandstoffen, alsmede het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie gebruiker zaken of diensten betrekt.
3. Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet doet gebruiker ten spoedigste, onder vastlegging van de voorhanden zijnde bewijsstukken, hiervan mededeling aan de wederpartij.

Artikel 10: Betaling en zekerheid

1. Alle betalingen dienen plaats te vinden uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, ook in faillissement, ten kantore van gebruiker of door middel van storing of overschrijving op een door laatstgenoemde aangewezen bank-ofgiro-rekeningnummer, tenzij anders overeengekomen.
2. Indien de wederpartij niet binnen de hierboven gestelde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn, heeft betaald is zij van rechtswege in verzuim en heeft gebruiker zonder een nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht de wederpartij 1% rente per maand vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulks tot aan de datum van algehele voldoening en onverminderd de overige rechten welke gebruiker toekomen.
3. Alle kosten, welke voor gebruiker voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de wederpartij van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten voor sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, alsmede de kosten van de raadsman / advocaat en procureur, en alle buitengerechtelijk alsmede gerechtelijke kosten, welke kosten tenminste gesteld worden op 15% van de te vorderen hoofdsom met een minimum van € 100,-.
4. Indien en voor zover de wederpartij met de betaling in verzuim is, alsmede in geval van faillissement, aanvrage van surséance van betaling en stillegging of liquidatie van haar onderneming, is al hetgeen gebruiker van de wederpartij te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.
5. Gebruiker behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen van de overeengekomen / begrote koopprijs te verlangen.
6. De wederpartij is gehouden op eerste vordering van gebruiker zakelijke of persoonlijke zekerheid te stellen of een bankgarantie af te geven voor al hetgeen de wederpartij uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins aan gebruiker schuldig mocht zijn.
7. Gebruiker is gerechtigd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak op te schorten totdat de wederpartij al haar verplichtingen jegens gebruiker is nagekomen.

Artikel 11: Toepasselijk recht en forumrecht

1. Op alle overeenkomsten tussen gebruiker en de wederpartij is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen gebruiker en de wederpartij en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, dienen in eerste instantie aanhangig gemaakt te worden bij en berecht door de
arrondissementsrechtbank te Roermond in Nederland.

Artikel 12: Deponering

1. Deze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden zijn op 2002 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Heerlen