Place Add

Privacyverklaring

Privacyverklaring conform Algemene verordening gegevensbescherming

Place Add B.V. gevestigd Peter Gielenstraat 83. 6217 GK te Maastricht Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact- en bedrijfsgegevens

Place Add B.V.
Peter Gielenstraat 83
6217 GK Maastricht NL
Tel. +31(0)43 325 92 32
E. [email protected]
I. http://www.place-add.nl
KvK: 140.54.790
BTW NL820.314.109B01

De medewerker gegevensbescherming* van Place Add B.V. is:
dhr. P. Jeurissen bereikbaar via [email protected] en/of +31(0)43 325 92 32.
*De medewerker gegevensbescherming binnen Place Add B.V. is geen (verplicht gestelde) Functionaris Gegevensbescherming (FG) zoals bedoeld in de AVG en derhalve niet aangemeld bij de autoriteit
persoonsgegevens(AP).
De werkwijze is echter volgens de Richtlijnen voor Functionarissen voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO)” te Brussel 13 december 2016
laatstelijk herzien en goedgekeurd op 5 april 2017.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Place Add B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Functie
 • Adresgegevens zakelijk adres
 • Telefoonnummer zakelijk / Telefoonnummer mobiele telefoon
 • E-mail adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt al dan niet op ons verzoek bijvoorbeeld door deze achter te laten op onze website, correspondentie (ook elektronisch verkeer) en telefonisch.
 • Bankgegevens zakelijk
 • BTW nummer zakelijk*.

(*Bij de bedrijfsvorm eenmanszaak bestaat dit deels uit uw burger-servicenummer (BSN) waarmee dit dus bekend wordt.)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website/dienst/bedrijf heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen/websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Gezien het uitsluitend bedrijfsmatige en business tot business (B2B) karakter/doel van onze website/dienst/bedrijf ligt dat ook niet voor de hand. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders/voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen of hen die onder hun verantwoordelijk vallen. Zo moet worden voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Mocht u er van overtuigd zijn dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld betreffende een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected]l zodat wij de gegevens kunnen aanpassen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Place Add B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het toesturen van gevraagde productinformatie
 • Het toesturen van offertes en aanbiedingen
 • Verzending van onze nieuwsbrief en/of reclames
 • U te kunnen bellen en/of e-mailen indien voor de uitvoering van onze dienstverlening nodig is.
 • U te informeren over wijzigingen met betrekking tot onze diensten, producten of voorwaarden
 • Om goederen en diensten aan u te kunnen afleveren
 • De afhandeling van het betalingsverkeer
 • Tevens verwerken wij persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Geautomatiseerde besluitvorming

Place Add B.V. neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Hiermee wordt bedoeld dat er geen besluiten worden genomen door computerprogramma‘s of -systemen zonder dat daar een mens (lees medewerker Place Add B.V.) invloed op heeft.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

Place Add B.V. bewaart persoonsgegevens in ieder geval nooit langer dan strikt noodzakelijk. De bewaartermijn wordt niet standaard bepaald. In ieder geval worden de persoonsgegevens bewaard zolang er een duidelijke leveranciers-klant relatie bestaat. Hieronder wordt ook begrepen de relatie met klanten die slechts zeer incidenteel (her-)bestellingen plaatsen of informatie aanvragen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Place Add B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden. Persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dit voor de uitvoering van onze overeenkomst/dienstverlening nodig is of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid met betrekking tot uw gegevens. Place Add B.V. blijft hierbij (hoofd-)verantwoordelijk voor de verwerking.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Place Add B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Place Add B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Voor meer informatie over Place Add B.V. en onze cookies kijk op:
https://www.place-add.nl/cookie-informatie/.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Place Add B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u aangewezen organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen aan de medewerker gegevensbescherming* Place Add B.V. via [email protected] Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de rechthebbende is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, dat is de strook met nummers onderdaan het paspoort), paspoortnummer en burger-servicenummer (BSN) zwart/onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link wanneer u van mening bent dat Place Add B.V. niet op juiste en/of afdoende wijze meewerkt aan uw verzoeken.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip- ons.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens

Place Add B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te. Als u, onverhoopt, de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op met onze medewerker gegevensbescherming* via [email protected].